มุทิตาจิต 2559 (2)

งานมุทิตาจิต 2559
งานเกษียณอายุราชการ ปี 2559
งานมุทิตาจิต ครูเกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๕๙
วันศุกร์ที่ ๒๓ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ โดมอาคาร ๒
ครูเกษียณอายุราชการ จำนวน ๑๐ ท่าน ประกอบด้วย
๑. นายทรงศักดิ์ เสนาวงศ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
๒. นายประเสริฐ ปัจฉาภาพ (พลศึกษา)
๓. นายฑศคนธ์ เพชรพิเศษศักดิ์ (พลศึกษา)
๔. นายปริญญา สุขพูล (พลศึกษา)
๕. นายโชค อรุณสิริรัตน์ (การงาน)
๖. นางพรเพ็ญ สุขพูล (ภาษาต่างประเทศ)
๗. นางสาวฉัตรการ ฉัตรทอง (สังคมศึกษา)
๘. นางสุวิมล กนิษฐชาต (สังคมศึกษา)
๙. นางอำไพ น่าบูรณะ (สังคมศึกษา)
๑๐. นางจิดาภา (อ.เจริญศิลป์) เพียรมี (คณิตศาสตร์)
ภาคเช้า....จัดกิจกรรมมุทิตาจิต โดยสภานักเรียน บริเวณโดมพลศึกษา
ภาคเย็น....งานมุทิตาจิต จัดโดย โรงเรียนสุรวิทยาคาร
 • IMG 2332

  IMG 2332

 • IMG 2330

  IMG 2330

 • IMG 2329

  IMG 2329

 • IMG 2331

  IMG 2331

 • IMG 2328

  IMG 2328

 • IMG 2333

  IMG 2333

 • IMG 2335

  IMG 2335

 • IMG 2334

  IMG 2334

 • IMG 2336

  IMG 2336

 • IMG 2337

  IMG 2337

 • IMG 2340

  IMG 2340

 • IMG 2338

  IMG 2338

 • IMG 2342

  IMG 2342

 • IMG 2341

  IMG 2341

 • IMG 2339

  IMG 2339

 • IMG 2343

  IMG 2343

 • IMG 2345

  IMG 2345

 • IMG 2346

  IMG 2346

 • IMG 2347

  IMG 2347

 • IMG 2348

  IMG 2348

 • IMG 2349

  IMG 2349

 • IMG 2350

  IMG 2350

 • IMG 2351

  IMG 2351

 • IMG 2352

  IMG 2352

 • IMG 2353

  IMG 2353

 • IMG 2355

  IMG 2355

 • IMG 2354

  IMG 2354

 • IMG 2356

  IMG 2356

 • IMG 2357

  IMG 2357

 • IMG 2358

  IMG 2358

 • IMG 2359

  IMG 2359

 • IMG 2360

  IMG 2360

 • IMG 2361

  IMG 2361

 • IMG 2362

  IMG 2362

 • IMG 2363

  IMG 2363

 • IMG 2364

  IMG 2364

 • IMG 2365

  IMG 2365

 • IMG 2367

  IMG 2367

 • IMG 2368

  IMG 2368

 • IMG 2369

  IMG 2369

 • IMG 2370

  IMG 2370

 • IMG 2371

  IMG 2371

 • IMG 2372

  IMG 2372

 • IMG 2373

  IMG 2373

 • IMG 2374

  IMG 2374

 • IMG 2375

  IMG 2375

 • IMG 2376

  IMG 2376

 • IMG 2377

  IMG 2377

 • IMG 2378

  IMG 2378

 • IMG 2379

  IMG 2379

 • IMG 2380

  IMG 2380

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends