งานมุทิตาจิต 2559

งานเกษียณอายุราชการ ปี 2559
งานมุทิตาจิต ครูเกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๕๙
วันศุกร์ที่ ๒๓ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ โดมอาคาร ๒
ครูเกษียณอายุราชการ จำนวน ๑๐ ท่าน ประกอบด้วย
๑. นายทรงศักดิ์ เสนาวงศ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
๒. นายประเสริฐ ปัจฉาภาพ (พลศึกษา)
๓. นายฑศคนธ์ เพชรพิเศษศักดิ์ (พลศึกษา)
๔. นายปริญญา สุขพูล (พลศึกษา)
๕. นายโชค อรุณสิริรัตน์ (การงาน)
๖. นางพรเพ็ญ สุขพูล (ภาษาต่างประเทศ)
๗. นางสาวฉัตรการ ฉัตรทอง (สังคมศึกษา)
๘. นางสุวิมล กนิษฐชาต (สังคมศึกษา)
๙. นางอำไพ น่าบูรณะ (สังคมศึกษา)
๑๐. นางจิดาภา (อ.เจริญศิลป์) เพียรมี (คณิตศาสตร์)
ภาคเช้า....จัดกิจกรรมมุทิตาจิต โดยสภานักเรียน บริเวณโดมพลศึกษา
ภาคเย็น....งานมุทิตาจิต จัดโดย โรงเรียนสุรวิทยาคาร
 • IMG 0126

  IMG 0126

 • IMG 0122

  IMG 0122

 • IMG 0124

  IMG 0124

 • IMG 0125

  IMG 0125

 • IMG 0123

  IMG 0123

 • IMG 0127

  IMG 0127

 • IMG 0128

  IMG 0128

 • IMG 0132

  IMG 0132

 • IMG 0129

  IMG 0129

 • IMG 0130

  IMG 0130

 • IMG 0133

  IMG 0133

 • IMG 0134

  IMG 0134

 • IMG 0135

  IMG 0135

 • IMG 0136

  IMG 0136

 • IMG 0139

  IMG 0139

 • IMG 0138

  IMG 0138

 • IMG 0137

  IMG 0137

 • IMG 0140

  IMG 0140

 • IMG 0141

  IMG 0141

 • IMG 0143

  IMG 0143

 • IMG 0142

  IMG 0142

 • IMG 0144

  IMG 0144

 • IMG 0145

  IMG 0145

 • IMG 0146

  IMG 0146

 • IMG 0147

  IMG 0147

 • IMG 0148

  IMG 0148

 • IMG 0149

  IMG 0149

 • IMG 0151

  IMG 0151

 • IMG 0150

  IMG 0150

 • IMG 0152

  IMG 0152

 • IMG 0153

  IMG 0153

 • IMG 0154

  IMG 0154

 • IMG 0155

  IMG 0155

 • IMG 0156

  IMG 0156

 • IMG 0157

  IMG 0157

 • IMG 0158

  IMG 0158

 • IMG 0159

  IMG 0159

 • IMG 0160

  IMG 0160

 • IMG 0161

  IMG 0161

 • IMG 0162

  IMG 0162

 • IMG 0163

  IMG 0163

 • IMG 0164

  IMG 0164

 • IMG 0165

  IMG 0165

 • IMG 0166

  IMG 0166

 • IMG 0167

  IMG 0167

 • IMG 0168

  IMG 0168

 • IMG 0169

  IMG 0169

 • IMG 0171

  IMG 0171

 • IMG 0170

  IMG 0170

 • IMG 0172

  IMG 0172

 • IMG 0173

  IMG 0173

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends