ศึกษาดูงานการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม

ในวันที่ 16 ธันวาคม 2560 โรงเรียนสุรวิทยาคารไปศึกษาดูงานการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends