ค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ม.2

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ 22 หมู่ ที่ 18 ตำบล เฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ สุรินทร์

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends