กิจกรรมหน้าเสาธง 17 มิถุนายน 2562

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสุรวิทยาคารจัดกิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียนดีเด่นตัวแทนโรงเรียนในการแข่งร่วมการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ โดยนายอนุชา หลิมศิริวงษ์ ผู้อำนวยการ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรและรับมอบรางวัลรวมถึงกิจกรรมรณรงค์ สาระดีๆ เพื่อนักเรียนสุรวิทยาคาร ดังนี้
- มอบเกียรติบัตรนักเรียนรางวัลชนะเลิศ การประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภททีมชาย และทีมผสม
- มอบรางวัลเกียรติคุณ (ชมเชย) พร้อมโล่ การแข่งขันสวดมนต์ ระดับประเทศ (ได้ลำดับที่ 5 จากทั้งหมด 57 ทีมทั่วประเทศ)
- กิจกรรมรณรงค์โรคไข้เลือดออก และการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยยุงลาย
ณ โดมพลศึกษา โรงเรียนสุรวิทยาคาร

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends